Contact

Dieter Volkers

Postal address: Compagnieplaats 102 - 6822 NL Arnhem - The Netherlands

Studio/workshop adress: Van Oldenbarneveldstraat 90 - 6827 AN Arnhem

www.dietervolkers.nl       -      [email protected]       -      +31(0)646383775

Vernieuwen
Garantie en Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dieter Volkers
Versie geldig vanaf: 1 juni 2022

Artikel 1

1.1 Dieter Volkers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Dieter Volkers, statutair gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24378692.
1.2 Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Dieter Volkers.
1.3 Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.4 Website van Dieter Volkers: de website van Dieter Volkers. Onder meer te bereiken via www. dietervolkers.nl.
1.5 Producten: de meest omvattende definitie van een goed of zaak.
1.6 Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Dieter Volkers georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij Dieter Volkers en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.7 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Dieter Volkers en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten (op afstand) van Dieter Volkers die strekken tot de verkoop van Producten.
2.3 De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met Dieter Volkers.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Dieter Volkers op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld Dieter Volkers kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie Dieter Volkers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Bij de op de website van Dieter Volkers aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.
3.2 De op de website van Dieter Volkers aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Dieter Volkers op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
3.4 Dieter Volkers verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
3.5 Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Dieter Volkers uitgevaardigd aanbod aanvaard en Dieter Volkers het tot stand komen van een Overeenkomst heeft bevestigd.
4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand indien Dieter Volkers aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Dieter Volkers.
4.3 Het staat Dieter Volkers altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Dieter Volkers zal Dieter Volkers dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

Artikel 5 Levering

5.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Dieter Volkers de bestelde Producten zo spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
5.2 Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen Dieter Volkers en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Dieter Volkers.
5.3 Indien Dieter Volkers niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Retournering van Producten

Je hebt het recht om je bestelling tot 7 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 7 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief de door jou betaalde verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Wij kunnen je hierbij helpen, stuur je vraag over retourzendingen naar: [email protected] Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt je contact met ons opnemen via [email protected] dietervolkers.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument. De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen. Beschadigde Producten (door toedoen consument) zullen nimmer worden teruggenomen door Dieter Volkers, of in overleg worden hier kosten voor berekend. Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de Consument vervaardigd worden. Een Consument kan zijn Herroepingsrecht eveneens niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

Artikel 7 Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan jou te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

7.1 De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Dieter Volkers te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
7.2 Voor door Dieter Volkers geleverde producten geldt een garantietermijn van twee (2) jaar, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven is.
7.3 Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door Dieter Volkers wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
7.4 De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 Bij de op de website van Dieter Volkers aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld, alsmede de prijs van het product in euro`s inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven. 8.2 Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de Website aangeboden betaalmogelijkheden. 8.3 In geval van niet tijdige betaling is Dieter Volkers bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 8.4 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Dieter Volkers gemeld te worden, waarna Dieter Volkers het bedrag zal corrigeren. 8.5 Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1 De door Dieter Volkers geleverde Producten blijven eigendom van Dieter Volkers tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Dieter Volkers gesloten Overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
9.2 Ingeval Dieter Volkers een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Dieter Volkers vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3 De inhoud van de website van Dieter Volkers, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Dieter Volkers en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Dieter Volkers.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Dieter Volkers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Dieter Volkers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Dieter Volkers gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien Dieter Volkers aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van Dieter Volkers beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
11.2 Dieter Volkers is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dieter Volkers aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dieter Volkers toegerekend kunnen worden. • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3 Dieter Volkers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Dieter Volkers geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Dieter Volkers, of zijn personeel.
11.4 Dieter Volkers is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dieter Volkers partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 De Klant dient klachten over de door Dieter Volkers geleverde Producten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij Dieter Volkers in te dienen.
12.3 Nadat een klacht door een klant bij Dieter Volkers is ingediend, tracht Dieter Volkers binnen veertien (14) dagen te reageren. Mocht Dieter Volkers niet in staat zijn om binnen deze termijn inhoudelijk op de klacht te reageren, zal Dieter Volkers een nadere termijn aangeven over wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.
12.4 De Klant en Dieter Volkers zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.5 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Dieter Volkers en de Klant.

Artikel 13 Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]

Dieter Volkers
KVK nummer: 24378692
BTW nummer: NL001823682B14

vestigingsadres:
Compagnieplaats 102
6822 NL Arnhem

contactgegevens:
+31(0)646383775
[email protected](Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Dieter Volkers Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel